Obowiązek informacyjny RODO

 

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „Technika Bram Przemysłowych Lisowski Piotr”, prowadząca działalność pod adresem: 46-080 Chróścice ul. Babilas 5 , o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 991-005-09-62

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów 

Adres pocztowy

Technika Bram Przemysłowych Lisowski Piotr, 46-080 Chróścice ul. Babilas 5 

Adres poczty elektronicznej biuro@tbp-lisowski.pl

Połączenie telefoniczne – +48 692 156 592 

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych? 

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem. 

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła? 

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł: 

  • od osób, których dane dotyczą
  • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażonąświadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych? 

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.) 

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności. 

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych? 

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: 

  • Realizacji usług elektronicznych
  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

art. 6 ust. 1 lit. aosoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychw jednym lub większej liczbie określonych celów 

art. 6 ust. 1 lit. bprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, którejdane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przedzawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. fprzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora? 

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;

  • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
  • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
  • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług ( wypisanie z listy Newsletter, itp.) W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu. Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi: 

  • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dlaAdministratora

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską? 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis. 

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji? 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). 

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Prawo dostępu do danych osobowych 

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danychosobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznegosprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienianiekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone doAdministratora

Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznegousunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowychw przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowośćdanych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danychosobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnieużywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane nażądanie złożone do Administratora

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jegodanych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane nażądanie złożone do Administratora

Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegozajmującego się ochroną danych osobowych.